رباعی ۱۱۸

خیام / ترانه‌های خیام (صادق هدایت) / دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸]

روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد،
ابر از رُخِ گزار همی‌شوید گَرْد،
بلبل به زبانِ پهلوی با گلِ زرد،
فریاد همی‌زند گه: می باید خورد!