رباعی شمارهٔ ۱۵۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در عشق ببر از همه، گر بتوانی
جانا طلب کسی مکن، تا دانی
تا با دگرانت سر و کاری باشد
با ما سر و کارت نبود، نادانی