شمارهٔ ۶۴

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای خورده غم تو یک به یک چندینی
در شوق تو مَردُم و مَلَک چندینی
چون درتو نمیرسد فلک یک ذره
چه سود ز گشتن فلک چندینی