شمارهٔ ۶۳

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

کردم تک و پوی بی عدد بسیاری
وز گرد رهت نیافتم آثاری
گیرم که ترا مینتوان دانستن
با بنده بگو که کیستم من باری