شمارهٔ ۳۹

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

تا جاندارم گردِ تو میخواهم تاخت
میخواهم سوخت و نیز میخواهم ساخت
تو شاد بزی که نرد عشقت شب و روز
تا من باشم با تو همی خواهم باخت