شمارهٔ ۳۸

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

گر دل خواهی بیا و بپذیر و بگیر
دل شیفته شد بیار زنجیر و بگیر
ور در خور حضرت تو جان میآید
گیرم که نبود پرده برگیر و بگیر