شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

با دل گفتم که راه دلبر گیرم
چون راه به پای شد ز سر درگیرم
واکنون که چو شمع ره به پای آوردم
در سوز بمُردم چه ره از سر گیرم