تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شکایت نامهٔ ما سنگ را در گریه می‌آرد
مهیای گرستن شو، دگر مکتوب ما بگشا