تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

میان اگر نکنی باز، اختیار از توست
به حق خندهٔ گل کز جبین گره بگشا!