با دو سه بوسه رها کن این دل از درد خناک
تا به من احسانت باشد، احسن الله جزاک