کافور تو با کوس شد و مشک همه ناک
آلودگیت در همه ایام نشد پاک