شمارهٔ ۷۴

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای عقل شده در صفت ذات تو پست
از حد بگذشت این همه تقصیر که هست
چبود چو به دست تست کز روی کرم
مشتی سرو پا برهنه را گیری دست