تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دلم هر لحظه از داغی به داغ دیگر آویزد
چو بیماری که گرداند ز تاب درد بالین را