تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز افتادگی به مسند عزت رسیده است
یوسف کند چگونه فراموش چاه را؟