شمارهٔ ۱۴۷

چه سود ازین که کتبخانه جهان از توست؟
ز علم هر چه عمل می کنی به آن از توست