رباعی شمارهٔ ۱۳۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

عیشی نبود چو عیش لولی و گدای
او را نه خرد، نه ننگ و نه خانه، نه جای
اندر ره عشق می‌دود بی‌سر و پای
مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای