رباعی شمارهٔ ۱۴۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

نی بر سر کوی تو دلم یافته جای
نی در حرم وصل نهاده جان پای
سرگشته چنین چند دوم گرد جهان؟
ای راه‌نما، مرا به خود راه‌نمای