رباعی شمارهٔ ۱۴۴

ای تاج لعمرک ز شرف بر سر تو
وی قبلۀ عالمین ز خاک در تو
در خطۀ کون و هر کجا سلطانی ست
بر خط تو سر نهاد و شد چاکر تو