مران از در که مشتاق حضوریم

مران از در که مشتاق حضوریم
از آن دردی که دادی نا صبوریم
بفرما هر چه میخواهی بجز صبر
که ما از وی دو صد فرسنگ دوریم