رباعی شمارهٔ ۱۰۰۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

هان ای دل تشنه جوی را جویان باش
بی‌پای مپای و دایما پویان باش
با آنکه درون سینه بی‌کام و زبان
سرچشمهٔ هر گفت توئی گویان باش