رباعی شمارهٔ ۱۰۱۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

هرچند ملولی نفسی با ما باش
مگریز ز یاران و درین غوغا باش
یا همچو دلم واله و شیدائی شو
یا بهر نظاره حاضر سودا باش