رباعی شمارهٔ ۱۹۳۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گر یک نفسی واقف اسرار شوی
جانبازی را به جان خریدار شوی
تا منست خود تو تا ابد تیره‌ستی
چون مست از او شوی تو هشیار شوی