رباعی شمارهٔ ۲۲۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای برده دل من چو هزاران درویش
بی رحمیت آیین شد و بد عهدی کیش
تا کی گویی ترا نیازارم بیش
من طبع تو نیک دانم و طالع خویش