رباعی شمارهٔ ۲۲۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

می بر کف گیر و هر دو عالم بفروش
بیهوده مدار هر دو عالم به خروش
گر هر دو جهان نباشدت در فرمان
در دوزخ مست به که در خلد به هوش