هجرت ز وصل غیر خبر میدهد مرا
مرگی نوید مرگ دگر میدهد مرا

۲