از آن هجران کند با من مدارا
که بی او زیستن کم مردنی نیست

۱
۳