شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

خونی که ز تو درجگرم میگردد
میجوشد و گردِ نظرم میگردد
چون شمع هزار اشک سرگردانی
بر رخ ریزم که بر سرم میگردد