تک‌بیت شمارهٔ ۶۹۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به آه داشتم امیدها، ندانستم
که این فلک زده هم رنگ آسمان گیرد