تک‌بیت شمارهٔ ۶۹۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کدام آتش زبان کرد این دعا در حق من یارب
که دامن هر که راسوزد، مرا آتش به جان گیرد