غزل شمارهٔ ۲۰۹

تیر از کمان به من اندازد
عشق از کمین چو برون تازد
درکس نیوفتد این آتش
کو را چو موم بنگدازد
چون شاه ما سپه انگیزد
چون ماه ما علم افرازد
از دست بنده چه کار آید؟
جز سرکه در قدمش بازد؟
آن کس که غیر او داند
هرگز بغیر نپردازد
در پرده راه ندارد کس
و آنگاه پرده که او سازد
بنوازدم چو بخواهد زد
پس بهتر آنکه بننوازد
بس فتنها که برانگیزد
آن رخ چو پرده براندازد
با اوحدی غم او هر دم
از گونهٔ دگر آغازد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۰۹ - تیر از کمان به من اندازد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات پرده می باشند. اوحدی از کلمه پرده ۳ بار در غزل شمارهٔ ۲۰۹ - تیر از کمان به من اندازد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
پرده 3