شمارهٔ ۲۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

از هستی خود دمِ تولاّ چه زنیم
وز نیستی آن دمِ تبرّا چه زنیم
ای مردِ سلیم قلب! میپنداری
کاین مهره به دستِ ماست تا ما چه زنیم