شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب بیست و یکم: در کار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

جانی اگر از حق خبری میداری
جسم ار ز سرخود نظری میداری
هر چند که مهره میزنم لیک چه سود
چون نقش ز مهرهی دگری میداری