شمارهٔ ۳۴۲

هیچ شریفی خسیس رای نباشد
آتش یاقوت ژاژخای نباشد