شمارهٔ ۳۴۳

خسیس از هنرپیشگان عیب بیند
مگس بیشتر بر جراحت نشیند