رباعی شمارهٔ ۱۱۴۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

امشب که شراب جان مدامست مدام
ساقی شه و باده با قوامست قوام
اسباب طرب جمله تمامست تمام
ای زنده‌دلان خواب حرامست حرام