شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

پنهان گهریست در پسِ پردهٔ راز
وندر طلبش خلق جهان در تک و تاز
با هر دو جهان زیر و زبر میآیی
با خویشتن آی تا گهر یابی باز