شمارهٔ ۲۶

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

در هر دو جهان هر چه عجب داشتهای
در باطنِ خویش روز و شب داشتهای
از جان تو اگر صبر کنی یک چندی
بیرون نشود هرچه طلب داشتهای