شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق

در عشقِ تو عقل و هوش مینتوان داشت
جان مست و زبان خموش مینتوان داشت
عقلِ منِ دلسوخته را چشم رسید
کز چشمِ تو عقل گوش مینتوان داشت