رباعی شمارهٔ ۲۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

پرسیدم از آن کسی که برهان دانست:
کان کیست که او حقیقت جان دانست؟
بگشاد زبان و گفت: ای آصف رای
این منطق طیر است، سلیمان دانست