رباعی شمارهٔ ۱۹۱

یا رب چو بر آرندۀ حاجات تویی
هم قاضی کافۀ مهمات تویی
من سّر دل خویش چه گویم با تو
چون عالم سر و الخفیات تویی