رباعی شمارهٔ ۱۸۶۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

درویشان را عار بود محتشمی
واندر دلشان بار بود محتشمی
اندر ره دوست فقر مطلق خوشتر
کاندر ره او خوار بود محتشمی