رباعی شمارهٔ ۳۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

گردنده فلک دلیر و دیر است که هست
غرنده بسان شیر و دیر است که هست
یاران همه رفتند و نشد دیر تهی
ما نیز رویم دیر و دیر است که هست