رباعی شمارهٔ ۳۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

بی آنکه دو دیده بر جمالت نگریست
در آرزوی روی تو خونابه گریست
بیچاره بمانده‌ام، دریغا! بی تو
بیچاره کسی که بی تواش باید زیست