تک‌بیت شمارهٔ ۷۶۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ماطوطیان مصر شکرخیز غربتیم
ما را ز شیر صبح وطن باز کرده‌اند