تک‌بیت شمارهٔ ۷۶۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر زمین ناید ز شادی پای ما چون گردباد
تا لباس خاکساری در بر ما کرده‌اند