شمارهٔ ۲۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

تلاش بیهده ای می کند سر خورشید
ستاده (فتاده؟) است بلند، آستان حضرت دوست