شمارهٔ ۲۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

چو داغ لاله مرا در حدیقه هستی
به پاره دل و لخت جگر مدار گذشت