دوبیتی شمارهٔ ۱۲۸

نور دین این سخن چنین فرمود
نعمت‌اللّه را به ما بنمود
ما خراباتیان سر مستیم
می و میخانه را به ما پیمود