رباعی شمارهٔ ۴۰

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

دل بر سر عهد استوار خویش است
جان در غم تو بر سر کار خویش است
از دل هوس هر دو جهانم برخاست
الا غم تو که بر قرار خویش است