قطعه

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

گر شمع را ز شعله رهائی است آرزو
آتش چرا به خرمن پروانه میزند
سرمست، ای کبوترک ساده دل، مپر
در تیه آز، راه تو را دانه میزند